สถานที่่ท่องเที่ยว

หนังใหญ่วัดขนอน

หนังใหญ่ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสุง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์การละคร ที่เคลื่อนไหวได้อารมณ์ตามเนื้อเรื่อง ประกอบกับบทพากย์ บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเเรื่องราว และให้อถรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ การแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่าทางศิลปะสูง และแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี

Address: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Phone: (032)233-386, (081)753-1230

ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน

ค้างคาวเขาช่องพราน ตั้งอยู่ใกล้ตัวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บริเวณเขาช่องพรานซึ่งมีลักษณะเป็น เขาหิน ปูนที่สวยงาม อยู่ห่างจากวัด ขนอน ไปทางตะวันตกไม่ไกลนัก เขาช่องพรานมีถ้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า ถ้ำพระนอน ซึ่งเต็มไปด้วย หินงอกหินย้อยงามแปลกตา อีกทั้งมีพระนอน และพระพุทธรูปกว่า 100 องค์รายรอบ มีพระพุทธรูป ปางไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวถึง 9 เมตรเศษ สูง 1 เมตรเศษ เศษ นักท่องเที่ยวสามารถเดิน ขึ้นสู่บนยอดเขาช่องพราน เพื่อนมัสการพระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์ และด้านบนยอดเขานี้ยังสามารถชมทิวทัศน์ อันกว้างไกลจาก และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า บนจุดชมวิวของยอดเขานี้

Address: ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Phone: (032)233-386, (081)753-1230

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

ในปี พ.ศ. 2540 อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย จวบจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 จึงได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ท่ามกลางบรรยากาศภายในที่ได้บรรจงออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ด้วยพรรณไม้มากมาย สายธารไหลริน และสิ่งก่อสร้างที่เน้นศิลปกรรมแบบไทยย้อนยุค ณ ที่แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนทางกาย และจิตใจได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าได้อย่างสอดคล้องกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมไทย และผู้ที่สนใจพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

Address: อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ที่อยู่ 41/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70610
Phone: (032)381-401, (032)238-140-4

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯราว 80 กิโลเมตร ในราวปี พ.ศ. 2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองดำเนินสะดวกระยะทางกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่บางนกแขวกกับแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยาง และมีคลองซอยเล็ก ๆ มากมาย ทำให้ชาวบ้านในราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สามารถติดต่อกันทางน้ำได้สะดวก

Address: อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
Phone: (032)241-023, (032)346-161

วัดหนองหอย

เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2416 ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กม. เป็นที่ตั้งของ พระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประชาชนทัวไปเรียกกันว่า "เขาเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย" ซึ่งตั้งบนยอดเขาแร้งและอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก ในปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและ ต่างจังหวัด เป็นที่ล่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดังใจ จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันมิขาด โดยเฉพาะในวันเทศกาล

Address: หมู่ที่ 2 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
Phone: -

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตั้งอยู่ภายในวัดม่วง ตำบลบ้านม่วง ริมแม่น้ำแม่กลอง วัดม่วงเป็นวัดเก่าแก่ ตามประวัติบอกไว้ในคัมภีร์ใบลานเขียนด้วยอักษรมอญว่า มีอายุอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลานั้น ชุมชนบ้านม่วงและบริเวณสองฝั่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายมอญ อยู่ร่วมกันกับกลุ่มชนอื่น เช่น ไทย จีน ลาว ญวน เขมรและกะเหรี่ยง มีการผสมผสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นและความที่ชุมชนบ้านม่วงมีวิถีชีวิตผูกผันอยู่กับประเพณีและความเชื่อดั่งเดิม ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ทางความรู้ด้านมอญศึกษาแก่ผู้สนใจมากมาย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งค้นคว้ารวบรวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งการจัดแสดงออกเป็นห้องต่างๆ สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายโดยเริ่มจาก ห้องโถง มอญในตำนาน มอญในทางประวัติศาสตร์ ภาษามอญและจารึกภาษามอญ ประเพณีวัฒนธรรมมอญ มอญอพยพ มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรม มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลานที่เขียนด้วยอักษรมอญมีอายุกว่า 300 ปี เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของชุมชนบ้านม่วงกับชุมชนในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม

Address: วัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
Phone: (032)372-548, (086)004-0786, (089)885-8817

สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี

สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี เห็นสัญญลักษณ์กล่องนมหนองโพ และวัว 1 ตัว แสดงว่าท่านถึงที่หมายแห่งความอร่อยและชื่นใจแล้ว ต.หนองโพเป็นตำบลที่อยุ่เขตติดต่อกับ อ.เมือง จ.นครปฐม เดิมชื่อหนองแขม สภาพเป็น พื้นที่กลุ่มมีหนองน้ำ มีต้นแขมขึ้นมากจึงให้ชื่อว่าหนองแขม ต่อมาได้ เปลี่ยนเป็นหนองโพ สภาพพื้นที่เป็นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพทำนา เมื่อปี พ.ศ.2505 กรม ปศุสัตว์ได้เปิดสถานีผสมเทียมขึ้น ณ ต.หนองโพ ซึ่งเป็นแห่งที่ 3 ของ ประเทศไทย ทำให้เกิดการเลี้ยงโคนมกันแพร่หลายในเขตหนองโพ และตำบลใกล้เคียง โดยในปัจจุบันสหกรโคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ็ได้สร้างศาลาแปดเหลี่ยมไว้ หน้าสหกรณ์ฯ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากนมหลาย ๆ อย่างเช่น นมกล่อง ,นมเปรี้ยว , ไอกรีม ฯลฯ

Address: 119 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
Phone: (032)389-234-5, (032)351-038-9

ตลาดเจ็ดเสมียน

สำหรับนักนิยมตลาดเก่าที่ยังไม่เคยไปเยือนตลาดเจ็ดเสมียน แนะนำที่ไม่น่าพลาดเมื่อได้ไปเยือน เจ็ดเสมียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธารามราว ๑๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราว ๑๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ราว ๙๐ กิโลเมตร หากไปจากรุงเทพฯ จะถึงแยกเจ็ดเสมียก่อนเข้าตัวอำเภอโพธาราม ให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีกราวสองกิโลเมตรก็ถึง แม้เราจะยังมีโอกาสร่วมงานประเพณีแห่ดอกไม้ แต่ผลิตภัณฑ์โดดเด่นของตำบลนี้อีกสามอย่างในคำขวัญ พวกเราก็ได้เลือกซื้อหากลับมาทดลองกันอย่างถ้วนทั่ว โดยเฉพาะไชโป๊วแม่ตังกวย ของอร่อยมีชื่ออีกอย่างก็คือเค้กมะพร้าวอ่อนน้องทราย

Address: ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Phone: (032)397-032

วัดพระศรีอารย์

วัดพระศรีอารย์ พระอุโบสถทองคำร้อยล้าน รูปแบบอุโบสถเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น จิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก ทศชาติพระเจ้าห้าพระองค์ พระประธานในพระอุโบสถเป็นปางมารวิชัย ศิลปะพม่า สร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปคู่วัด คือ พระศรีอารย์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่พิมพ์พระศรีอารย์ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีตาลปัตรอยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูป จีวรจับกลีบคล้ายพระพุทธลักษณะสมัยคันธาระ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพกราบไหว้ ภายในวัดยังมีต้นสาละที่นำมาจากประเทศอินเดีย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน คือ การเข้าค่ายพุทธบุตร และต้องออกค่ายยุววาทะศิลป์

Address: ม.9 ต.บ้าน เลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Phone: (032)325-595, (032)231-351